საკრებულოს განკარგულებები და დადგენილებები

განკარგულება სახლემწიფო შესყიდვების შესახებ

 

თანდართული ფაილი სახლემწიფო შესყიდვების შესახებ

 

 

 

 

განკარგულება სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი

სააღმზრდელო დაწესებულების , არასამეწარმეო

(არაკომერციული ) იურიდიული პირის  აღსაზრდელთა

 გადასახადის ოდენობის დამტკიცების შესახებ

 

 

 

,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება 15

 

 

 

 

 

შეხვედრები

 

 

 

შალვა მჭედლიშვილი

 

 

ქართული ოცნების დაფეძნება

 

 

 

სოციალური პროგრამა

                                            

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

              

              

 siRnaRis municipalitetis sakrebulo

 

 

ქ.სიღნაღი                                                         3 ოქტომბერი  2014 წ.

#98

 

 

    სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული  პირის -  ,,სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო  დაწესებულების -სიღნაღის მუნიციპალიტეტის თემურ მათურელის სახელობის ხელოვნების სასწავლებელის“   რეორგანიზაციაზე   (შერწყმა) თანხმობის მიცემის შესახებ

 

    საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  54-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,დ.ბ“ ქვეპუნქტის, ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებლისათვის არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული  პირის ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და სასპორტო სკოლების გაერთიანების“  რეორგანიზაციაზე თანხმობის მიცემის შესახებ” სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 19 სექტემბრის #90 განკარგულებისა   და   სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებლის      2014 წლის  3 ოქტომბრის #05/925  მომართვის    შესაბამისად  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

 

 1. მიეცეს თანხმობა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებელს  მოახდინოს არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული  პირის – ,,სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო  დაწესებულების  - სიღნაღის მუნიციპალიტეტის თემურ მათურელის სახელობის ხელოვნების სასწავლებელის“   რეორგანიზაცია (შერწყმა)  , კერძოდ  ა(ა)იპ  ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო და სასპორტო სკოლების გაერთიანების“  დაყოფის შედეგად  წარმოქმნილი   „სამუსიკო სკოლების გაერთიანების“   მასთან მიერთება.

 1. განკარგულება  გაეგზავნოს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობას.
 2.  ეს განკარგულება ძალაში შევიდეს  მხარეთათვის სათანადო წესით გაცნობისთანავე.
 3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია სიღნაღის რაიონულ სასამართლოში (ქ.სიღნაღი ც. დადიანის ქ.#15 ) განკარგულების ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                 გოჩა ტოკლიკიშვილი

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

              

              

 siRnaRis municipalitetis sakrebulo

 

 

 

ქ.სიღნაღი                                                                       3 ოქტომბერი 2014 წელი

 

#93      

 

,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბისხევში ქუჩების ნუმერაციის შესახებ” სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სარებულოს 2012 წლის  14 ივნისის #18 განკარგულებაში

ცვლილების შეტანის შესახებ

 

           

,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის”  63-ე მუხლის საფუძველზე სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

 

 1. ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბისხევში ქუჩების ნუმერაციის შესახებ” სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის  14 ივნისის #18  განკარგულებით დამტკიცებულ  დანართში  დამისამართებული ორთო რუკის შესაბამისად შევიდეს შემდეგი სახის ცვლილება:

ა)   სიტყვების  ,,სიღნაღი ს. ბოდბისხევი 41-ე ქ. #2“ -ის  შემდეგ ჩაემატოს სიტყვები ,,სიღნაღი ს. ბოდბისხევი 41-ე  ქ. #3“;

ბ) სიტყვების  ,,სიღნაღი ს. ბოდბისხევი მე-15 I შეს #4“ -ის  შემდეგ ჩაემატოს სიტყვები  ,,სიღნაღი ს. ბოდბისხევი მე-15  I შეს  #6“;

 

 1. დაევალოს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობას განკარგულების შესრულების ორგანიზაციული უზრუნველყოფა და პრაქტიკულ ღონისძიებათა განხორციელება.
 2. დაევალოს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატს აღნიშნული განკარგულების გადაგზავნა ყველა დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის შესაბამისი ცვლილებების გასატარებლად.
 3. ეს განკარგულება ძალაში შევიდეს სათანადო წესით მხარისათვის გაცნობისთანავე.
 4. ამ განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია სიღნაღის რაიონულ სასამართლოში (ქ.სიღნაღი ც. დადიანის ქ.#15 ) განკარგულების ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

 

 

 

       საკრებულოს თავმჯდომარე:                                 გოჩა ტოკლიკიშვილი

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

              

              

 siRnaRis municipalitetis sakrebulo

 

 

 

ქ.სიღნაღი                                                                       3 ოქტომბერი 2014 წელი

 

#93      

 

,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბისხევში ქუჩების ნუმერაციის შესახებ” სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სარებულოს 2012 წლის  14 ივნისის #18 განკარგულებაში

ცვლილების შეტანის შესახებ

 

           

,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის”  63-ე მუხლის საფუძველზე სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

 

 1. ,,სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოდბისხევში ქუჩების ნუმერაციის შესახებ” სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის  14 ივნისის #18  განკარგულებით დამტკიცებულ  დანართში  დამისამართებული ორთო რუკის შესაბამისად შევიდეს შემდეგი სახის ცვლილება:

ა)   სიტყვების  ,,სიღნაღი ს. ბოდბისხევი 41-ე ქ. #2“ -ის  შემდეგ ჩაემატოს სიტყვები ,,სიღნაღი ს. ბოდბისხევი 41-ე  ქ. #3“;

ბ) სიტყვების  ,,სიღნაღი ს. ბოდბისხევი მე-15 I შეს #4“ -ის  შემდეგ ჩაემატოს სიტყვები  ,,სიღნაღი ს. ბოდბისხევი მე-15  I შეს  #6“;

 

 1. დაევალოს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობას განკარგულების შესრულების ორგანიზაციული უზრუნველყოფა და პრაქტიკულ ღონისძიებათა განხორციელება.
 2. დაევალოს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატს აღნიშნული განკარგულების გადაგზავნა ყველა დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის შესაბამისი ცვლილებების გასატარებლად.
 3. ეს განკარგულება ძალაში შევიდეს სათანადო წესით მხარისათვის გაცნობისთანავე.
 4. ამ განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია სიღნაღის რაიონულ სასამართლოში (ქ.სიღნაღი ც. დადიანის ქ.#15 ) განკარგულების ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

 

 

 

       საკრებულოს თავმჯდომარე:                                 გოჩა ტოკლიკიშვილი

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

              

              

 siRnaRis municipalitetis sakrebulo

 

 

ქ.სიღნაღი                                                      3  ოქტომბერი    2014 წ.

#94

 

სიღნაღის მუნიცპალიტეტის საკრებულოში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლებაზე შემოსული  მოქალაქეების

 მამუკა ბეგაშვილის ,ხვთისო ჩერქეზიშვილის, თეიმურაზ გოგოსაშვილის ,

გიორგი ძნელაშვილის , პაატა კოჭლამაზაშვილის ,

ელიზა ლაზარიაშვილისა  და  გელა ლეკიაშვილის

 განცხადებების განხილვის შესახებ

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  აღნიშნავს, რომ საკრებულოს   განცხადებით მომართა  სოფ. ბოდბეში მცხოვრებმა  მამუკა ბეგაშვილმა (08.09.2014 #112), ხვთისო ჩერქეზიშვილმა (14.07.2014 ), თეიმურაზ  გოგოსაშვილმა (08.09.2014 წ #111), გელა ლეკიაშვილმა (08.09.2014 #110) რომლებიც ითხოვენ   საქართველოს კანონის „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის“ 206-ე მუხლის საფუძველზე მიწაზე ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლების ცნობას (გადაწყვეტილებას ), სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის მიერ  შედგენილი აქტების  საფუძველზე. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების მიერ აღნიშნული განცხადებების  შესწავლის შედეგად  დადგინდა შემდეგი:

      საქართველოს კანონის „საგადასახადო კოდექსის“ 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის  „შ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ,,ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლებულია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რომელზედაც მისაღები მოსავლის ნახევარზე მეტი განადგურდა სტიქიის (ქარიშხლის, სეტყვის, გვალვის, წყალდიდობის, მეწყერის და სხვა) ან სხვა ფორსმაჟორული გარემოების შედეგად, რაც დასტურდება ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობით“ და იგი  საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  61-ე მუხლის საფუძველზე წარმოადგენს საკრებულოს მიერ  მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს – საკრებულოს განკარგულებას.

  მოქალაქეების  მიერ  წარმოდგენილი  აქტები არ შეიძლება გახდეს  განკარგულების მიღების საფუძველი შემდეგი გარემოების გამო:

   აქტი არის ზოგადი  და არ  მოიცავს მოცემული მიწის ნაკვეთის დაზიანების , კერძოდ კი  გვალვის  ფაქტის დადგენის არანაირ  მონაცემს, რაც გამორიცხავდა მოუსავლიანობის სხვა   მიზეზებს:  აგრო ტექნიკით გათვალისწინებული ვადების  დაცვა, მიწის განაყოფიერება ,შხამ-ქიმიკატების  შეტანა, მორწყვის შესაძლებლობის  არ არსებობა,  არ არის ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტის ცნობა  და სხვა.) არ მოიცავს    ვიზუალური დათვალიერების დროს ნაკვეთის მდგომარეობის აღწერას. (ყანის არსებობა,  ნიადაგის მდგომარეობის აღწერა,  ფოტო-მასალა და სხვა). არ მოცავს ასევე 100 %-ით განადგურების მაჩვენებლის განსაზღვრის რაიმე სახის დამადასტურებელ  საფუძველს.

 

 

 

 

 

 აქტი შედგენილია არაუფლებამოსილი პირების ( მუდმივმოქმედი კომისიის)  მიერ , „სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 08 აგვისტოს #415 ბრძანების საფუძველზე და ეწინააღმდეგება  საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  54-ე მუხლის პირველი ნაწილის ე.ვ) ქვეპუნქტით მინიჭებულ უფლებამოსილებას და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ მე-60 მუხლის პირველი ნაწილის ,,ბ“  ქვეპუნქტისა  და მეორე ნაწილის საფუძველზე მიიჩნევა    არარა აქტად .

   გარდა ამისა, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შესული  განცხადებების ნაწილი (გიორგი ძნელაშვილის (02.07 2014) პაატა კოჭლამაზაშვილის (11.07. 2014) , ელიზა ლაზარიაშვილის (11.09.2014  )) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამგეობის # 05/847 მომართვით , ვადის დარღვევით, გადმოეგზავნა 2014 წლის 18 სექტემბერს  ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  მე-80 მუხლის საფუძველზე  და მისი შესწავლა მოხდება სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ საქართველოს კანონის ,,საგადასახადო კოდექსის“ 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის „შ“ ქვეპუნქტით  გათვალისწინებული ცნობის (განკარგულების) გაცემის საფუძვლის განსაზღვრის შედეგად.

  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-60  მუხლის მე-2 პუნქტის, 96-ე მუხლის  , საქართველოს კანონის  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 29-ე მუხლისა და  მე-16   მუხლის მესამე ნაწილის საფუძველზე გადაწყვიტა:

 

 1. ეთხოვოს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობას არარა აქტად ცნოს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის  08 აგვისტოს #415 ბრძანება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ“  და ამ ბრძანების საფუძველზე შექმნილი კომისიის მიერ გამოცემული აქტები.
 2. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ განისაზღვროს ’’საგადასახადო კოდექსის“ 206-ე მუხლის პირველი მაწილის „შ“ ქვეპუნქტით  გათვალისწინებული ცნობის (განკარგულების) გაცემის საფუძველი.
 3.  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადისაგან  გათავისუფლების (სტიქიის-გვალვის)  საკითხის სწავლის მიზნით ( შემოსული განცხადებების საფუძველზე) შეიქმნას დროებითი სამუშაო ჯგუფი 2 თვის უფლებამოსილების ვადით შემდეგი შემადგენლობით (შემადგენლობა დანართის სახით  თან ერთვის).
 4. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ მხარეთათვის აღნიშნული განკარგულების გადაგზავნა.
 5. ეს განკარგულება ძალაში შევიდეს მხარესათვის დადგენილი წესით გაცნობისთანავე.
 6. ამ განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია სიღნაღის რაიონულ სასამართლოში (ქ.სიღნაღი ც. დადიანის ქ.#15 ) განკარგულების ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                 გოჩა ტოკლიკიშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი

 

დროებითი სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის

დამტკიცების შესახებ

 

(„საქართველოს საგადასახადო კოდექსის“ 206- მუხლის საფუძველზე მიწაზე ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლების საკითხთან დაკავშირებით)

            საქართველოს ორგანული კანონის  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 29-ე მუხლის საფუძველზე  დამტკიცდეს დროებითი სამუშაო ჯგუფის შემდეგი შემადგენლობა:

 

 1. თემურ ჯავაშვილი – დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე;
 2. ჯონდო  ცანავა – დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი   - საკრებულოს წევრი;
 3. გოჩა ბეგიაშვილი – დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი – საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა  კომისიის თავმჯდომარე;
 4. გიორგი ბოლღაშვილი – დროებითი სამუშაო  ჯგუფის წევრი, საკრებულოს წევრი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სიღნაღის საინფორმაციო – საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი ;

5.   ვლადიმერ ბახტურიძე – დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი – საკრებულოს    იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე;

 6. ნოდარ ბუჭყიაშვილი -დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი   - საკრებულოს    საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის    თავმჯდომარე

7.  არჩილ ტუხაშვილი – დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი  - საკრებულოს    წევრი.

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

              

              

 siRnaRis municipalitetis sakrebulo

 

 

ქ.სიღნაღი                                                      3  ოქტომბერი    2014 წ.

#94

 

სიღნაღის მუნიცპალიტეტის საკრებულოში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლებაზე შემოსული  მოქალაქეების

 მამუკა ბეგაშვილის ,ხვთისო ჩერქეზიშვილის, თეიმურაზ გოგოსაშვილის ,

გიორგი ძნელაშვილის , პაატა კოჭლამაზაშვილის ,

ელიზა ლაზარიაშვილისა  და  გელა ლეკიაშვილის

 განცხადებების განხილვის შესახებ

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  აღნიშნავს, რომ საკრებულოს   განცხადებით მომართა  სოფ. ბოდბეში მცხოვრებმა  მამუკა ბეგაშვილმა (08.09.2014 #112), ხვთისო ჩერქეზიშვილმა (14.07.2014 ), თეიმურაზ  გოგოსაშვილმა (08.09.2014 წ #111), გელა ლეკიაშვილმა (08.09.2014 #110) რომლებიც ითხოვენ   საქართველოს კანონის „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის“ 206-ე მუხლის საფუძველზე მიწაზე ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლების ცნობას (გადაწყვეტილებას ), სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის მიერ  შედგენილი აქტების  საფუძველზე. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების მიერ აღნიშნული განცხადებების  შესწავლის შედეგად  დადგინდა შემდეგი:

საქართველოს კანონის „საგადასახადო კოდექსის“ 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის  „შ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ,,ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლებულია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რომელზედაც მისაღები მოსავლის ნახევარზე მეტი განადგურდა სტიქიის (ქარიშხლის, სეტყვის, გვალვის, წყალდიდობის, მეწყერის და სხვა) ან სხვა ფორსმაჟორული გარემოების შედეგად, რაც დასტურდება ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობით“ და იგი  საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  61-ე მუხლის საფუძველზე წარმოადგენს საკრებულოს მიერ  მიღებულ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს – საკრებულოს განკარგულებას.

მოქალაქეების  მიერ  წარმოდგენილი  აქტები არ შეიძლება გახდეს  განკარგულების მიღების საფუძველი შემდეგი გარემოების გამო:

აქტი არის ზოგადი  და არ  მოიცავს მოცემული მიწის ნაკვეთის დაზიანების , კერძოდ კი  გვალვის  ფაქტის დადგენის არანაირ  მონაცემს, რაც გამორიცხავდა მოუსავლიანობის სხვა   მიზეზებს:  აგრო ტექნიკით გათვალისწინებული ვადების  დაცვა, მიწის განაყოფიერება ,შხამ-ქიმიკატების  შეტანა, მორწყვის შესაძლებლობის  არ არსებობა,  არ არის ჰიდრომეტეოროლოგიური დეპარტამენტის ცნობა  და სხვა.) არ მოიცავს    ვიზუალური დათვალიერების დროს ნაკვეთის მდგომარეობის აღწერას. (ყანის არსებობა,  ნიადაგის მდგომარეობის აღწერა,  ფოტო-მასალა და სხვა). არ მოცავს ასევე 100 %-ით განადგურების მაჩვენებლის განსაზღვრის რაიმე სახის დამადასტურებელ  საფუძველს.

 

 

 

 

 

აქტი შედგენილია არაუფლებამოსილი პირების ( მუდმივმოქმედი კომისიის)  მიერ , „სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის 08 აგვისტოს #415 ბრძანების საფუძველზე და ეწინააღმდეგება  საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  54-ე მუხლის პირველი ნაწილის ე.ვ) ქვეპუნქტით მინიჭებულ უფლებამოსილებას და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ მე-60 მუხლის პირველი ნაწილის ,,ბ“  ქვეპუნქტისა  და მეორე ნაწილის საფუძველზე მიიჩნევა    არარა აქტად .

გარდა ამისა, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აღნიშნავს, რომ მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შესული  განცხადებების ნაწილი (გიორგი ძნელაშვილის (02.07 2014) პაატა კოჭლამაზაშვილის (11.07. 2014) , ელიზა ლაზარიაშვილის (11.09.2014  )) მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამგეობის # 05/847 მომართვით , ვადის დარღვევით, გადმოეგზავნა 2014 წლის 18 სექტემბერს  ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  მე-80 მუხლის საფუძველზე  და მისი შესწავლა მოხდება სამუშაო ჯგუფის შექმნისა და სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ საქართველოს კანონის ,,საგადასახადო კოდექსის“ 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის „შ“ ქვეპუნქტით  გათვალისწინებული ცნობის (განკარგულების) გაცემის საფუძვლის განსაზღვრის შედეგად.

სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-60  მუხლის მე-2 პუნქტის, 96-ე მუხლის  , საქართველოს კანონის  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 29-ე მუხლისა და  მე-16   მუხლის მესამე ნაწილის საფუძველზე გადაწყვიტა:

 

 1. ეთხოვოს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობას არარა აქტად ცნოს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2014 წლის  08 აგვისტოს #415 ბრძანება „სიღნაღის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი მუდმივმოქმედი კომისიის შექმნის შესახებ“  და ამ ბრძანების საფუძველზე შექმნილი კომისიის მიერ გამოცემული აქტები.
 2. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ განისაზღვროს ’’საგადასახადო კოდექსის“ 206-ე მუხლის პირველი მაწილის „შ“ ქვეპუნქტით  გათვალისწინებული ცნობის (განკარგულების) გაცემის საფუძველი.
 3.  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადისაგან  გათავისუფლების (სტიქიის-გვალვის)  საკითხის სწავლის მიზნით ( შემოსული განცხადებების საფუძველზე) შეიქმნას დროებითი სამუშაო ჯგუფი 2 თვის უფლებამოსილების ვადით შემდეგი შემადგენლობით (შემადგენლობა დანართის სახით  თან ერთვის).
 4. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატმა უზრუნველყოს დაინტერესებულ მხარეთათვის აღნიშნული განკარგულების გადაგზავნა.
 5. ეს განკარგულება ძალაში შევიდეს მხარესათვის დადგენილი წესით გაცნობისთანავე.
 6. ამ განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია სიღნაღის რაიონულ სასამართლოში (ქ.სიღნაღი ც. დადიანის ქ.#15 ) განკარგულების ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                 გოჩა ტოკლიკიშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი

 

დროებითი სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობის

დამტკიცების შესახებ

 

(„საქართველოს საგადასახადო კოდექსის“ 206- მუხლის საფუძველზე მიწაზე ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლების საკითხთან დაკავშირებით)

            საქართველოს ორგანული კანონის  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 29-ე მუხლის საფუძველზე  დამტკიცდეს დროებითი სამუშაო ჯგუფის შემდეგი შემადგენლობა:

 

 1. თემურ ჯავაშვილი – დროებითი სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე;
 2. ჯონდო  ცანავა – დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი   - საკრებულოს წევრი;
 3. გოჩა ბეგიაშვილი – დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი – საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა  კომისიის თავმჯდომარე;
 4. გიორგი ბოლღაშვილი – დროებითი სამუშაო  ჯგუფის წევრი, საკრებულოს წევრი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სიღნაღის საინფორმაციო – საკონსულტაციო სამსახურის უფროსი ;

5.   ვლადიმერ ბახტურიძე – დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი – საკრებულოს    იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე;

6. ნოდარ ბუჭყიაშვილი -დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი   - საკრებულოს    საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის    თავმჯდომარე

7.  არჩილ ტუხაშვილი – დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრი  - საკრებულოს    წევრი.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

              

              

 siRnaRis municipalitetis sakrebulo

 

 

 

ქ.სიღნაღი                                                                       3 ოქტომბერი 2014 წელი

 

#92      

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებსა და ქალაქებში განსახორციელებელი პროექტების   შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 ნოემბრის #82  განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

 

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  მე-16 მუხლის მე-3  და მე-4 ნაწილების,     „საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში  განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული პროექტების შერჩევის პროცუდურების და კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 თებერვლის #23   დადგენილების  #1 დანართისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის   შესაბამისად  სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ გადაწყვიტა:

 

 1. შევიდეს  ცვლილება ,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი  პროექტების ფონდიდან დასაფინანსებელი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფლებსა და ქალაქებში განსახორციელებელი პროექტების   შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 ნოემბრის #82  განკარგულებაში  და დაემატოს  სოფელ ბოდბისხევის სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო წინადადება ( დანართი თან ერთვის).
 1. გადაწყვეტილება გაეგზავნოს საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და                        ინფრასტრუქტურის სამინისტროს.
 2.  ეს განკარგულება ძალაში შევიდეს  გამოქვეყნებისთანავე.
 3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია სიღნაღის რაიონულ სასამართლოში (ქ.სიღნაღი ც. დადიანის ქ.#15 ) განკარგულების ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.

 

 

       საკრებულოს თავმჯდომარე:                                 გოჩა   ტოკლიკიშვილი

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

              

              

 siRnaRis municipalitetis sakrebulo

 

 

 

ქ.სიღნაღი                                                    3 oqtomberi   2014 wელი

                   

# 96                  

 

    საპრივატიზაციო  ობიექტების ნუსხის დამტკიცებისა და საპრივატიზებო საწყისი საფასურის დადგენის შესახებ

            „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის  შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის   „ე.გ“ და „ე.დ“ ქვეპუნქტების საფუძველზე სიღნაღის მუნიციპალიტეტის  საკრებულომ გადაწყვიტა:

 

,1. დამტკიცდეს საპრივატიზაციო  ობიექტების ნუსხა დანართი #1-ის შესაბამისად.

 1. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ   ობიექტების პრივატიზება  მოახდინოს აუქციონის წესით.
 2. ქონების საპრივატიზებო საწყისი საფასური  აუდიტორიული დასკვნების  გათვალისწინებით დადგინდეს დანართი #1-ის შესაბამისად.
 3. განკარგულების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისა და  ქონების მართვის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეს  გოჩა ბეგიაშვილს
 4. ეს განკარგულება ძალაში შევიდეს მხარესათვის დადგენილი წესით გაცნობისთანავე.
 5. ამ განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია სიღნაღის რაიონულ სასამართლოში (ქ.სიღნაღი ც. დადიანის ქ.#15 ) განკარგულების ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში.”

 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე:                                 გოჩა ტოკლიკიშვილი

 

 

 

დანართი #1

დამტკიცებულია „საპრივატიზაციო  ობიექტების ნუსხის

 დამტკიცების და საპრივატიზებო საწყისი საფასურის

დადგენის შესახებ“ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 2014 წლის 3 ოქტომბრის  #96განკარგულებით

 

 

#

ობიექტის დასახელება

ადგილმდებარეობა

შენობა-ნაგებობის საერთო ფართი ( კვ.მ)

სარეგისტრაციო კოდი

პრივატიზების

ფორმა

სააუქციონო პირობა

საწყისი

საპრივატიზებო ღირებულება (ლარი)

1.

შენობა-ნაგებობა ,,დამაგრებული  1195 კვ.მ არა.სას.სამ.დანიშნულების მიწაზე(ყოფილი საბავშვო ბაღი) ნუკრიანი      267

56.13 .47.001

საჯარო აუქციონი

34.000

2

631 კვ.მ არას.სას. სამ  დანიშნულების მიწა ქ. წნორი, აღმაშენებლის ქ# 81-ის მიმდებარე —-

56.04.48.131

საჯარო აუქციონი

25.000

3

106 კვ.მ არას.სას. სამ  დანიშნულების მიწა ქ. წნორი, აღმაშენებლის ქ# 13 -ის მიმდებარე —–

56.04.51.213

საჯარო აუქციონი

6000

4

34 კვ.მ არას.სას. სამ  დანიშნულების მიწა ქ. წნორი, აღმაშენებლის ქ# 28-ის მიმდებარე —-

56.04.50.258

საჯარო აუქციონი

—-

5000

5

6 კვ.მ არას.სას. სამ  დანიშნულების მიწა ქ. წნორი, აღმაშენებლის ქ# 49-ის მიმდებარე  

56.04.51.291

საჯარო აუქციონი

500

6

120 კვ.მ არას.სას. სამ  დანიშნულების მიწა სოფ.ბოდბე (ზ.ბოდბე)  

56.10.44.064

საჯარო უქციონი

2.400

7

120 კვ.მ არას.სას. სამ  დანიშნულების მიწა სოფ.ბოდბე (ზ.ბოდბე)  

56.10.44.065

საჯარო აუქციონი

2.400

8

 შენობა-ნაგებობა ,დამაგრებული  175  კვ.მ არა.სას.სამ.დანიშნულების მიწაზე(ყოფილი სასაკლაოს შენობა ) სოფ.ანაგა 65

56.01.54.003

საჯარო აუქციონი

5600

 

 

 

 

 

                                                                                        


……………………………………………………………………………………………………………………………………….

siRnaRis municipalitetis sakrebulo

 

 

 

                               ქ.სიღნაღი                                                  16 აპრილი  2014 wელი                     

#21

 

 

2014 წლის 15 ივნისის  ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით სიღნაღის

 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  საარჩევნო პლაკატების გასაკრავად ადგილების

განსაზღვრის შესახებ

 

 

 

საქართველოსორგანულიკანონისსაქართველოსსაარჩევნოკოდექსის“ 46-მუხლისმე-2 დამე-4 ნაწილებისშესაბამისადსიღნაღისმუნიციპალიტეტისსაკრებულომგადაწყვიტა:

 

1.      2014წლისადგილობრივი თვითმმართველობის  არჩევნებთანდაკავშირებითსიღნაღისმუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზესაარჩევნოპლაკატებისგამოსაკრავადგანისაზღვროსშემდეგიადგილები:

) კულტ-სახლებისფასადებიდამათიკაპიტალურიმესერი.

) სახელმწიფოდაადგილობრივითვითმმართველობისსაკუთრებაში (მფლობელობაში) არსებულიშენობა-ნაგებობებიდამათიკაპიტალურიმესერი .

)  სახელმწიფოდაადგილობრივითვითმმართველობის  საკუთრებაში (მფლობელობაში) არსებულიშენობა-ნაგებობები  დამათიკაპიტალურიმესერი, გარდამათიადმინისტრაციულიშენობებისა. აგრეთვემათმიერდაფუძნებელიიურიდიულიპირების  საკუთრებაშიარსებულიშენობა-ნაგებობებიდამათიკაპიტალურიმესერი.

 ) სახელმწიფოდაადგილობრივიმნიშვნელობისგზებზეგანთავსებულიღამისგანათებისბოძზე   დამონტაჟებულიკვანძებთან, სადენებთანდასხვაელ-მოწყობილობებთანარაუმეტესერთი   მეტრისსიახლოვისა.

 2.აკრძალულიასაარჩევნოპლაკატებისგაკვრასაკულტო   ნაგებობებზე ,    სახელმწიფო                           ხელისუფლების, ადგილობრივითვითმმართველობის (მის:. სიღნაღი.აღმაშენებელისმოედანი#2,) ასევეტერიტორიულიორგანოების     ადმინისტრაციულიშენობებისმათიკაპიტალურიმესერებით,  სასამართლოს  (მისამართი: სიღნაღი.დადინის  .# 15), პროკურატურის (მისამართი-..სიღნაღი.ბარათაშვილის. #1 , .წნორი  რუსთაველის.#32 ) ინტერიერსადაექსტერიერში, აგრეთვესაგზაონიშნებზე, თეარისშენობა(მისამართი-.სიღნაღი.აღმაშენებლისმოედანი # 4), ქ. წნორის #1 საჯარო სკოლის მესერზე ( მის.ქ.წნორი, თავისუფლების ქუჩა #54)

3.განკარგულებაძალაშიშევიდესგამოქვეყნებისთანავე  დამისი  მოქმედებისვადაშეწყდეს 2014 წლის 15 ივნისის  ადგილობრივი თვითმმართველობის    არჩევნებისშედეგებისოფიციალურადგამოცხადებისთანავე.

 

 

 

 

 

  საკრებულოს თავმჯდომარე:               არჩილ მჭედლიშვილი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            


              


 
September 2018
M T W T F S S
« Oct    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
სსს